Zakon očuvanja količine gibanja

Količina gibanja je fizikalna veličina koja opisuje stanje gibanja tijela. Definira se umnoškom mase tijela i brzine tijela:

On je u izravnoj vezi s djelovanje na tijelo. Prema II Newtonovom zakonu, djelovanjem okoline na tijelo (sila) mjenja se stanje gibanja tog tijela, iz čega slijedi:

Veličinu zovemo impuls sile i ona opisuje djelovanje okoline na tijelo u nekom vremenskom intervalu t u kojem se i događa promjena količine gibanja. Količina gibanja u zatvorenom sustavu je očuvana.

gdje su količine gibanja pojedinih tijela u zatvorenom sustavu. Zakon očuvanja količine gibanja primijenjen na zatvoreni sustav dvaju tijela može se zapisati u obliku:

iz kojeg se vidi da je zbroj količina gibanja dva tijela, masa m1 i m2, prije međudjelovanja, jednak zbroju količina gibanja tih tijela poslije njihovog međudjelovanja.
Isto tako imamo i zakon očuvanja energije koje također vrlo koristan i kojeg ćemo kasnije koristiti tako da ćemo sada i njega definirati. Zakon očuvanja energije nam kaže da je energija zatvorenog sustava konstantna, tj. ne mijenja se pri prijelazu sustava iz jednog stanja u drugo.

gdje su energije pojedinih tijela u zatvorenom sustavu. Kod idealiziranog sudara dvaju tijela, kod kojeg nema deformacija tijela i drugih gubitaka energije, bit će nam zanimljiva samo kinetička energija i njeno očuvanje neposredno prije i poslije sudara, tj. prikaz u obliku:

gdje su m1 i m2 mase čestica u sudaru, v1 i v2 iznosi njihovih brzina prije sudara, a iznosi njihovih brzina poslije sudara.

Zakon očuvanja količine gibanja primjenjuje se kod sudara. Zbog raznolikosti međudjelovanja tijela u sudaru, sudare ćemo razvrstati u odnosu na:

  • smjer gibanja čestica prije i poslije sudara,
  • očuvanje energije
Ako je smjer gibanja čestica prije i poslije sudara ostao isti, sudar je centralni (središnji). Ako to nije slučaj, sudar je necentralni (nesredišnji). Ako je energija u sudaru očuvana, sudar nazivamo savršeno elastičnim ili samo elastičnim sudarom. Ako to nije slučaj, sudar je neelastičan.
Tako ćemo razmotriti elastične i neelastične sudare koji se nalaze u posebnim poglavljima na linkovim elastični i neelastični sudari.
Povratak na naslovnu stranicu Elastični sudari Neelastični sudari Pokusi Kontakt Literatura

Izradio:Marko Martinčić